Ohlášky 14.10.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
14.10.

2018

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

28.NEDĚLE V MEZIDOBÍ – V 15h zveme na růženec, krátkou adoraci s nešporami v boční kapli.

Mše sv. v Lelekovicích do konce října pouze v 9,30.

Pondělí
15.10.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

Památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
16.10.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

 

Středa
17.10

Vranov

19:00

 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

Čtvrtek
18.10.

Vranov

6:45

10:45

 

Svátek sv.Lukáše, evangelisty

Od 19h adorace a Kompletář v kostelní kapli

Pátek

19.10.

Vranov

Lelekovice

19:00

18:00

 

 

Mše sv. pro děti v Lelekovicích v 18h

Sobota
20.10.

Vranov

Kateřina

6:45

17:00

 

 

s nedělní platností

Neděle
21.10.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

29.NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Sbírka je na misie. Od 15h růženec, krátká adorace a nešpory v boční kapli.

Mše sv. v Lelekovicích do konce října pouze v 9,30.

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

 

  • Dnes od 20h zveme na biblickou hodinu do školy v Lelekovicích.

  • V pondělí a v úterý je další setkání biřmovanců v 19h. Nezapomeňte vzít nebo zaslat vypracovanou práci o Duchu svatém.

  • Příští neděli bude sbírka na misie. Po mších sv. jak na Vranově, tak v Lelekovicích si budete moci zakoupit koláče, a tak podpoříte paulánské misie v africkém Kamerunu, ktěří z výtěžku zaplatí dětem školné, léky a lékařské potřeby dětem. Takže nepečte, ale nakupte po mši – přispějete tím na dobrou věc.

  • Od úterý 23.října, co 14 dní po celý školní rok, začne pro šesťáky až deváťáky naší farnosti kafeteťák od 18,45 do 20h na faře. Chceš-li najít Boha, sebe, kamarády, probrat zajímavé témata, poznat zajímavé hosty, zažít dobrodružství, a při tom se náramně bavit, přijď mezi nás. Na setkání se těší sestra Johanka a otec Pavel a další.

  • Drazí farníci, dnes končí možnost navrhovat kandidáty do farní pastorační rady na další čtyřleté období. V každém z našich kostelů budete moci vhodit lístek s návrhem jmen těch, kteří se pravidelně schází v tom konkrétním vašem kostele a podílí se na životě v této části farnosti. U navržených kandidátů uveďte jejich jméno a příjmení, bydliště a telefonní kontakt. Každý, od patnácti let výše, může navrhnout až 5 různých osob. Je dobré, aby mezi nimi figurovali zástupci různých věkových kategorií. Velmi bych si přál, aby mezi vašimi kritériemi volby kandidáta/tky se objevili také: snaha sebe formovat a svědčit svým životem podle evangelia; aktivní účast na životě farnosti a liturgii; ochota sloužit a vytvářet společenství v Kristu se všemi bez rozdílů; aktivní zapojení v malých společenstvích (např. Terciáři sv.Františka z Paoly; společenství: rodin, matek, otců, sbor, modlitební společenství, společenství mládeže...atd.) Kandidáty zveřejníme v neděli 28.října (27.října v Kateřině). Volby proběhnou 11.11.2018 (ve sv.Kateřině 10.11.). S fugnováním a stanovami farní pastorační rady se můžete seznámit na webu farnosti. Děkuji Vám, modleme se za sebe navzájem, aby Duch Svatý každého ke službě povolal, vybavil, vyslal a v nás působil. Ať Vám Bůh žehná, P.Pavel,farář

  • Třetí etapa restaurování vranovské fresky nad varhanami směrem ke středu lodi je u konce. K dnešnímu dni se nám podařilo uhradit farní spoluúčast 114.000,-Kč a práci BOZP za 16.940,- Kč. Fixaci jistícího lanka provedla darem fy Sasta, děkujeme. V opravené části proběhne montáž nového osvětlení. Děkujeme Vám všem za modlitební a také finační podporu. Příští etapa by mohla být poslední pokud budeme mít dostatek prostředků. Proto děkujeme i nadále za podporu tomuto dílu. Při zaslání finačního daru na účet farnosti, prosíme dejte do poznámky slovo FRESKA. Více na nástěnkách a farním webu.

  • Děti z naší farnosti, i ty, kteří pravidelně navštěvují náš kostel odjinud si mohou přijít vyzvednout do sákristie brožurku, která je bude provázet všemi nedělemi školního roku. Noste si ji každou neděli a dostanete do nich nálepku za účast na mši sv. v sákristii. Za hojnost nálepek se můžete těšit na výlet.

  • Děkujeme vedení obce Vranov a dobrovolníkům z řad farnosti za ochotnou pomoc při zajištění dopravy, odvozu odpadků, za zajištění liturgie s hudebním doprovodem a službou u oltáře, úklidu a výzdobě chrámu, propagaci, a pomoc při aktivitě 365 pro opravu fresky, všem kněžím a bratru Jiřímu, a také sestrám od Andělů,  za jejich službu. Kéž mocná přímluva a mateřská péče Panny Marie vám přinese každému hojnost Božích milostí.

  • Dnes po mši sv. v 8h zveme na farní kavárnu.