780 VÝROČÍ POUTNÍHO MÍSTA VRANOV U BRNA

altNa počátku vzniku většiny poutních míst stojí určitý Boží zásah, milost obrácení, zázračné uzdravení, přímluva Panny Marie, apod. Není tomu jinak i u vranovského poutního místa. Přestože zpráva o událostech kolem jeho vzniku roku 1240 je z pera paulánského řeholníka Františka Talberta psaná až v roce 1652, patří k nejstarším záznamům a legendě:

Nejsvětější Panna se zjevila jakémusi šlechtici Vilémovi, který byl nejvyšším maršálkem království moravského. Již dlouho trpěl slepotou a péčí lékařů nemohl být uzdraven. Řekla mu: „Chceš být zdráv?“ Na to on: „Kdo jsi, že se mnou mluvíš?“ Na to ona: „Já jsem ta, která nepoznala hříchu, a proto dohlíží na duše křesťanů.“ A on: „Ó matko milostiplná, uč mě láskou k tobě kráse lásky a respektu před tvým Synem. Uč mne myslí, která je pro mne zrakem darovaným tvým Synem, poznávat, co je správné a svaté a s doufáním v pomoc uchovávat si v něm naději.“ A ona: „Pokusíš se vystavět na Vranově kostel ke cti a slávě Krista, mého Syna.“ On to hned s důvěrou slíbil a pospíchal splnit. Sehnal dřevo potřebné na stavbu a uložil ho na vrcholku zmíněné vesničky naproti, než měl stát kostel. Následující noci však bylo dřevo zázrakem přemístněno na místo mezi ty duby. Ihned poté, co byl postaven základ dřevěného kostela se tomuto muži plně navrátil zrak. Toto se stalo v neděli, v den Vtělení, Léta Páně 1240. A od té doby se mnohým, stíhaným neštěstím, úzkostmi a nemocemi dostalo prostřednictvím nejslavnější Panny plné útěchy a stále se jí dostává.“

Franciscus Talbert: Vranovium seu Aula Virginis, hoc est Miracula. Viennae 1652.

Letošní rok 2020 nabral ve světě mimořádných událostí a směru v úsilí spojit se globálně v boji se zlou nákazou a v hledání léku, který by pomohl zachránit životy lidí a ochránit jejich zdraví. V tomto kritickém a důležitém okamžiku pro lidstvo - jež dostává šanci k prohlédnutí a milost k obrácení, k přehodnocení toho, co lidé považovali v životě za důležité, v hledání smyslu života, posily, útěchy v pozemském putování, - jsme vybízeni obrátit se k té, kterou nám v nejrozhodnější chvíli na kříži svěřil Boží Syn, Ježíš - svou Matku, Marii. Ona nám přichází na pomoc. I tobě Ježíš říká: "Hle, tvá matka". Můžeš ji vzít k sobě jako učedník Jan, jako apoštolové, se kterými setrvávala na modlitbách a očekávala vylití Ducha Svatého, Utěšitele, který hýbe rozum, srdce a vůli lidí k Lásce, kterou svět nezná, aby ji skrze tebe poznal. V této chvíli se spolu s Marií můžeme obracet k Bohu i touto modlitbou ZDE.

  • Dne 25.3.2020, v den výročí, byla sloužena slavnostní mše sv. v 18:00h na Vranově otcem biskupem Pavlem Konzbulem, a živě přenášena Tv Noe a rádiem Proglas. Při této příležitosti zaslal své povzbuzení i papežský nuncius pro Českou Republiku Daniel Balbo. Zpětně si můžete poslechnout kázání o.biskupa Pavla, a ostatní se dozvědět ZDE.

  • PUTOVNÍ SOŠKA PANNY MARIE VRANOVSKÉ - K tomuto výročí 780. let se br.Milan pustil do vytvoření dřevěné sošky Panny Marie Vranovské - věrné kopie -, která poputuje po rodinách farnosti a kdo ví až kam. Ke zdárnému dokončení dostal při výše uvedené mši sv. zvláštní požehnání od biskupa Pavla Konzbula. Více ZDE.

  • POŽEHNÁNÍ PUTOVNÍ SOŠKY PANNY MARIE VRANOVSKÉ PROBĚHLO 8.KVĚTNA 2020 V BRNĚ NA PETROVĚ, více se dozvíte ZDE.

  • AKTIVITA "SEDM DNÍ S MARIÍ" - NOVÁ SOŠKA PM VRANOVSKÉ V RODINÁCH A "PUTOVÁNÍ NA VRANOV", více ZDE.

  • PUTOVÁNÍ NA VRANOV - s vděčností a prosbou v srdci. Zveme vás na jedinečnou příležitost krátkých společných poutí s farníky farnosti Vranov  u Brna s novou putovní soškou Panny Marie Vranovské. 30.5., 6.7., 15.8., 30.8. 2020. Více ZDE.

  • ZÁŘIJOVÉ VRANOVSKÉ POUTĚ 2020 - PROGRAM BOHOSLUŽEB A BESED S BISKUPY NAJDETE V ČLÁNKU ZDE.


S VRANOVSKÝM VÝROČÍM LZE OBDRŽET ODPUSTKY od 1.1.2020 do 1.1.2021. Více o tom, jak rozumět odpustkům, najdete ZDE. „V souvislosti s výročím zázračného uzdravení, které dalo vzniknout poutnímu chrámu Narození Panny Marie na Vranově u Brna v brněnské diecézi, Apoštolská penitenciárie laskavě umožňuje získat z nebeských pokladů církve plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl papeže) věřícím vedeným pravou kajícností a láskou, od 1. ledna 2020 do 1. ledna 2021, jež mohou také využít jako pomoc pro duše věřících v očistci, pokud uvedenou svatyni navštíví jako poutníci, a tam se zbožně zúčastní liturgie související s výročím, nebo alespoň po vhodný čas spočinou ve zbožném soustředění, jež zahrne modlitbu Páně, Vyznání víry a vzývání blahoslavené Panny Marie.

Staří, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit domov, budou moci právě tak získat plnomocné odpustky, když začnou zřeknutím se jakéhokoliv hříchu a záměrem mu zabránit, a co nejdříve připojí tři obvyklé podmínky, pokud se duchovně připojí ke slavení výročí, obětujíce milosrdnému Bohu své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.

Farář a kněží vybavení patřičnými povoleními zpovídat jsou s pohotovou velkodušnosti připraveni slavit svátost smíření 30 minut před nedělní a večerní mší svatou, a denně ve stanovené časy nebo po dohodě."

 

Postupně zde budeme doplňovat vše ohledně 780. výročí poutního místa Vranov u Brna

alt