SEDM DNÍ S MARIÍ a FARNÍ PUTOVÁNÍ

altSedm dní s Marií“

Jak už jistě víte, k 780. výročí poutního místa Vranov u Brna byla zhotovena nová putovní soška Panny Marie Vranovské. Poprvé byla veřejně spatřena v den zázračného uzdravení, díky přenosu mše sv. Tv Noe a rádia Proglas, 25. března 2020 z vranovského chrámu. Br.Milan ji dokončil 1.května na Památku sv.Josefa - dělníka a slavnostně ji na nádvoří brněnského biskupství v Brně na Petrově požehnal 8.května v den památky Panny Marie, prostřednice milostí, brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Od té chvíle připutovala soška do kostela sv. Kateřiny, do Lelekovic, do kaple Duchovního Centra na Vranově, navštíví kapli sester od Andělů. Pak už bude putovat v týdenním režimu po rodinách.

Odkaz na tabulku, kde si můžete zarezervovat „Sedm dní s Marií“ v rodinách je ZDE, a zároveň tam bude informace o způsobu předávání, o průběhu dezinfekce sochy a příloh.

Mimo to, abychom, jako farníci vranovské farnosti a nejen my, prožili v tomto mimořádném roce setkávání se s Marií, v putování s ní k Pánu ve stopách našich předků a legendárních událostech z roku 1240, a zároveň projevili svou vděčnost za její mateřskou péči a přímluvu, za Boží ochranu, přijaté milosti zvláště v této době a prosili o novou pomoc v počínající ekonomické krizi a časů nejistot, tak Vás chceme pozvat k pěšímu putování s novou soškou PM z obcí naší farnosti do chrámu Narození Panny Marie na Vranov. Více o tom v článku ZDE.

První pěší pouť se uskuteční v sobotu 30. května 2020. Sraz bude v 15h u kaličky v Útěchově, v ulici „V koutě“. Po krátkém úvodu se vydáme v modlitbě růžence lesní cestou na Vranov, kde pouť zakončíme v kostele svátostným požehnáním.

Druhá pouť se uskuteční v den státního volna, v pondělí 6. července 2020, v 15h hod od kapličky v Šebrově přes kostel sv.Kateřiny. Poputujeme lesní cestou a vyjdeme na Vranově na ulici Kateřinská, zakončíme v kostele na Vranově svátostným požehnáním.

Třetí pouť se uskuteční v sobotu 15. srpna 2020, v 9h od kaple sv.Jana Nepomuckého. Budeme putovat kolem Vranova a vyjdeme opět na ulici Kateřinská, zakončíme v kostele mší svatou.

Čtvrtá pouť se uskuteční v neděli 30. srpna 2020 v 7h od kapličky v České, přes kostel v Lelekovicích a sedmiradostnou cestou Panny Marie na Vranov, kde pouť vyvrcholí mší sv. v 11h.

Na každé z těchto mimořádných poutí bude přítomen kněz, a bude možno využít svátosti smíření během putování. K nesení sošky je připraven držák-nosítko, který je pro 4 osoby, (v nouzi 2). Nosítka i soška jsou lehké a cesta není tak dlouhá (např. věřící z Protivanova putují na Vranov celý den). Jistě se najdou ochotné ruce ke střídání se v nešení. Plakátek ke stažení najdete ZDE.

Těšíme se na vše dobré, co Pán zamýšlí, a již teď mu děkujeme za duchovní ovoce, které to přinese. Kéž nám Marie vyprosí odvážné „Ano“ k Božím záměrům. (PPK)

altfota z žehnání sošky 8.května 2020, autor: Jitka Baumannová

Požehnání nové putovní sošky PM Vranovské 8.5.2020 v Brně na Petrově

V pátek 8. května 2020 v Brně na Petrově požehnal brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle putovní sošku Panny Marie Vranovské. Na fotky od Jitky Baumannové se můžete podívat ZDE.

 alt

Zahájení slavnostního aktu otcem biskupem Vojtěchem:

„... Panna Maria Vranovská se sepjatýma rukama obrací v modlitbě k Bohu. A také nás chce přivést na cestu, ve které se k  němu budeme obracet jako k prameni moudrosti, lásky, dobra a všeho dalšího, po čem v životě toužíme. Proto jsme se zde nyní shromáždili se vzpomínkou na všechny ostatní, ke kterým se tato putovní soška dostane. Bude vstupovat do rodin, do různých osudů lidí, které jsou někdy krásné a šťastné, někdy ale také velkým bojem a velkým přemáháním sebe i určitého základního zla, které je v člověku… Panna Maria bývá také zobrazována, jak stojí na hlavě hada, tedy symbolizovaného zla, které přemáhá svou odevzdaností Bohu slovy: „Zde jsem.“ Chce to naučit i nás. A tak si nyní vyslechněme čtení z Písma svatého.“

Čtení z evangelia podle Lukáše (1,41b – 50)

„Alžběta zvolala mocným hlasem: „Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.“

 

Promluva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho:

Život Ježíše Krista byl vzdáváním díků Bohu. Celý jeho život byl zaměřený na oslavu Otce. A život Panny Marie je zaměřený stejně.

Panna Maria na této cestě prožila radost, ale také spoustu nejistoty, která byla vyvažována tím, že patřila Bohu. Prožila nepochopení i hlubokou bolest, jejímž vyvrcholením byl mrtvý Syn na jejím klíně - a jako by tím všechno skončilo. Ale to byla jen těsná hranice, tenký předěl. Za ním bylo jejímu Synovi darováno vše, za touto hranicí čekala sláva, sláva vítězů. Jako ve sportu, kdy vítězové mohou vylézt na bednu a radují se poté, kdy do zápasu dali úplně všechno. Stejně tak Panna Maria – je účastná toho nejtěžšího, ale i té největší slávy.

Jako by říkala, že i náš život bude takový, jestliže půjdeme v jejích stopách a řekneme „Zde jsem!“. Slova „Zde jsem!“ jsou odrazem slov Pána Ježíše, který chce také nás naučit se modlit: „Buď vůle tvá“. Jak je to ale těžké! Jak často chceme, aby On plnil naši vůli, aby nám ve všem pomáhal podle našich představ. „Buď vůle tvá“ a Mariino vyjádření „Zde jsem, já chci to, co chceš ty, ať se splní to, co chceš ty“, jsou slova, která proměňují náš život i životy všech kolem nás.

Prosba „Buď vůle tvá“ z modlitby „Otče náš“ a odpověď Panny Marie Božímu poslu vybízejí k víře v dobrého Boha, kterému mohu s důvěrou říct i já: „Zde jsem, tady mne máš.“

A jestliže tato socha bude putovat po domácnostech, tak je důležité, abychom od Panny Marie „odkoukali“ to, co je podstatné. Abychom také řekli: „Jsem tvá služebnice, jsem tvůj služebník, zde mě máš; chci to, co chceš ty, chci hledat tvou vůli.“

A tak stojíme před tajemstvím, do kterého se máme hlouběji ponořit. Do tajemství života této vyvolené ženy. Každý z nás je zrovna tak vyvolený. A Bůh je nám nablízku.

Prosme za všechny, ke kterým se putovní soška Panny Marie Vranovské dostane.

Po promluvě následovaly Přímluvy, které se můžete též pomodlit a odpovídat na ně „Prosíme Tě, vyslyš nás.“:

 Oslavujme našeho Spasitele narozeného z Panny Marie a prosme:

  • Spasiteli světa, tvá Matka byla pro tvé zásluhy už předem uchráněna od veškeré poskvrny hříchu, dávej také nám svou milost, aby nás hřích nikdy neovládl.

  • Náš Vykupiteli, tvá matka byla naplněna Duchem Svatým, a stala se tvým nejčistším příbytkem, učiň i nás na věky živým chrámem svého Ducha.

  • Nejvyšší Veleknězi, pod tvým křížem stála a trpěla tvá Matka, na její přímluvu dej nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách s vědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.

  • Králi Králů, tys vzal svou Matku s tělem i s duší do nebe, pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k tobě.

  • Pane nebe i země, tys postavil svou Matku po své pravici jako Královnu. Postav v den soudu po své pravici i nás.

  • Prosme za všechny rodiny, do kterých se tato socha dostane.

  • Prosme i za ty rodiny, kde nebude socha Panny Marie z některé strany vítána.

  • Prosme za všechny lidi všech obcí farností.

Své prosby zakončeme modlitbou, kterou nás naučil náš Pán jako vzor každé modlitby a přidejme také prosbu k Panně Marii.

„Otče náš...“

 Modlitba:

Bože Otče, stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

který jsi z lásky k nám poslal svého Syna

jako lékaře duše i těla, shlédni na své děti,

které se v tomto těžkém okamžiku znepokojení a

tápání na mnoha místech Evropy a světa

obracejí k Tobě, aby našly sílu, spásu a útěchu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše

nemocné, utěšuj jejich rodiny.

Dej moudrost těm, kdo vládnou, energii a odměnu

lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej věčný život zemřelým.

Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,

ale osvoboď nás od zla.

Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,

který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje

na věky věků. Amen.

Maria, Matko zdraví a naděje, Královno Vranovská,

oroduj za nás.

3x Zdrávas Maria...

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/330/20 ze dne 19. 3. 2020.“

Po té otec biskup Vojtěch Cikrle pronesl k sošce slova žehnací modlitby:

„Bože Otče, velebíme tě pro tvou nesmírnou moudrost a dobrotu. Tys už od věčnosti, dříve než byl svět, rozhodl, aby Kristus byl počátkem a dovršením celého tvorstva, a ve své podivuhodné lásce jsi pro něho vyvolil za Matku Pannu Marii a dals jí účast na tom, co konal pro spásu světa. Ona je obrazem a vzorem církve, matkou a přímluvkyní nás všech, v ní se znovu zaskvěla lidská důstojnost, porušená prvotním hříchem; ona, nade všechny vyvýšená sionská dcera, připojila svůj prosebný hlas k toužebnému volání praotců a celým srdcem přijala toho, v němž se naplnilo očekávání Izraele; ona je tvou pokornou služebnicí, z níž vzešlo slunce spravedlnosti, tvůj Syn, náš Pán, Ježíš Kristus. Proto tě, Bože, pokorně prosíme, chraň na její přímluvu všechny, kdo budou uctívat tuto její sochu a dej, ať to, co jim připomíná, nosí ve svém srdci. Ať mají pevnou víru a neochvějnou naději, účinnou lásku a upřímnou pokoru; mají-li bolest, ať ji nesou statečně, jsou-li chudí, ať si uchovají svou důstojnost, ať jim nechybí ochota snášet protivenství, ať se dovedou dělit, když se jim dobře daří; ať jsou tvůrci pokoje a šiřiteli spravedlnosti, ať na tomto světě konají všechno z lásky k tobě a bratřím a jednou dojdou do nebeské vlasti, kde se budou ve společenství svatých radovat ze slávy, kterou tvůj Syn připravil své Matce, Panně Marii. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.“

 

K putovní sošce Panny Marie Vranovské předal otec biskup Vojtěch Cikrle faráři Pavlovi Křížovi pamětní dekret. Zde je jeho znění:

 

 

Mons. ThLic. VOJTĚCH CIKRLE

diecézní biskup brněnský.

Potvrzuji,

že jsem 8. května 2020

v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí,

v roce 780. výročí poutního místa Vranov u Brna

požehnal

PUTOVNÍ SOŠKU PANNY MARIE VRANOVSKÉ.

Kéž Panna Maria provází všechny, kteří se k ní obracejí s díky i prosbami,

v bolestech i nadějích, které život přináší.

S každým z vás se modlím a každému z vás ze srdce žehnám.

V Brně dne 8.5.2020

Č.j.:Ep/1102/20

Mons.ThLic.Vojtěch Cikrle

diecézní biskup brněnský“

alt

autor br.Milan Doleček, přináší novou Putovní sošku PM Vranovské na Petrov

Originál se nachází v chrámu Narození Panny Marie na Vranově u Brna

Putovní sošku Panny Marie Vranovské poprvé spatří farníci v sobotu 9.května 2020 při mších v kostele sv.Kateřiny, od neděle 10.května pak bude týden v kostele sv.Filipa a Jakuba v Lelekovicích. Po té bude putovat pěší poutí z Útěchova na Vranov (více ještě bude oznámeno), a následně po rodinách a jednotlivě ve farnosti Vranov u Brna. K tomu bude vytvořena tabulka. Další aktivity budou předem ohlášeny. (PPK)

Modlitební koutek pro děti

 

V prvním bočním vchodu, v předsíňce kostela na Vranově, vznikl "Modlitební koutek pro děti" na obrázky, které doma děti vytvoří a při procházce připnou právě zde. Tady se můžete podívat na jejich první výtvory:

 alt

 alt

 alt

 alt

alt

alt

alt

 

 alt

 alt


 

alt

alt

 

alt

alt

 

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav apoštolského nuncia, biskupa Charles Daniel Balbo v Praze

alt

Přinášíme Vám textovou verzi povzbuzení apoštolského nuncia pro Českou Republiku, biskupa Charles Daniel Balbo, při příležitosti vranovského výročí a přenosu mše svaté po celé zemi TV Noe a rádiem Proglas:

 

Vranov u Brna

25. března 2020

 

Jménem Svatého otce srdečně zdravím pomocného biskupa brněnského Monsignora Pavla Konzbula, faráře farnosti ve Vranově u Brna otce Pavla Kříže a všechny věřící z farnosti i odjinud, kteří se účastní této mše svaté prostřednictvím elektronických médií a sdělovacích prostředků.

 

V tento čas, kdy je váš každodenní život narušen koronavirem, vás papež František vybízí, abyste se sjednotili v modlitbě za rodiny, které trpí touto pandemií. Také vás povzbuzuje, abyste se modlili za zdravotnický personál a za všechny ty, kteří se velmi obětují, aby se vyléčili nemocní zasažení tímto virem. Svatý otec vás též žádá, abyste měli na paměti kněze, řeholníky a řeholnice a jiné osoby působící v pastoraci, kteří dělají to nejlepší, co mohou, aby vás utěšili, a kteří vás provázejí v tomto postním čase modlitbou a postem.

 

Ujišťuji vás, že Svatý otec na vás s láskyplnou starostlivostí pamatuje, a uděluji vám jeho apoštolské požehnání.

 

apoštolský nuncius biskup Charles Daniel Balbo

Nová putovní soška Panny Marie k 780 let od zázračného uzdravení 25.3.1240

alt

Na podzim roku 2019 se počal konkretizovat k 780 letému výročí zjevení a uzdravení na přímluvu Panny Marie nápad vytvořit novou dřevěnou sochu Panny Marie Vranovské, která by mohla propojit rodiny ve farnosti aktivitou jejího putování tak, aby jí mohla mít doma rodina na týden a modlila se spolu modlitbu růžence a jiné. Do realizace se bratr Milan pustil až letos koncem ledna - začátkem února. Předlohou mu byly různé sošky Panny Marie Vranovské, až nakonec vyhrála ta nejvzácnější. Postupně své životní dílo z lipového dřeva dotvářel a je velmi šikovný. Těšili jsme se na hotové dílo. Na 1.května nám jej br.Milan přišel ukázat. Myslím, že i sv.Josef by byl s takovou prací velmi spokojen.

Kéž měsíc květen, měsíc Panny Marie, měsíc májových pobožností i těch domácích, přinese kýžené ovoce všem ve farnosti, i třeba skrz putující sošku Panny Marie Vranovské. Jistě bude ráda putovat déle než během měsíce května. Za to se modleme.

Milanovi velké díky za energii, čas (176 hodin), a nasazení, s kterým se do díla pustil a dotáhl do konce v síle požehnání, které při mši sv. 25.3.2020 dostal skrze biskupa Pavla Konzbula. Stalo se tak ve výroční den, kdy jsme si připomenuli zázračné uzdravení na přímluvu Matky Boží, - událost starou 780 let, a vznik vranovského poutního místa. Dá-li Pán, bude soška požehnána 8.května brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Jak práce postupovali uvidíte z fotek (klikněte na číst dál):

Číst dál...

Podkategorie